QQ微信网页红标防投诉

刘得青
2020-12-20 / 0 评论 / 18 阅读 / 正在检测是否收录...

<strong>第一种</strong>

明白的自然会用

 

<script src="https://open.mobile.qq.com/sdk/qqapi.js?_bid=152"></script>

<script type="text/javascript">

mqq.ui.setTitleButtons({

right : {

title : "投诉",

hidden: true

}

})

</script>

只是简易的屏蔽 还是可以从网页入口直接举报,这个方法只能挡一些无脑举报的。各位还是尽量使用防洪吧

 

<strong>第二种</strong>

 

<script>mqq.ui.setTitleButtons({right:{iconID:8,callback:function(){window.location.href='https://southcat.net/archives-2/';}}});</script>

将https://southcat.net/archives-2/修改为你的网址

 

<strong>第三种</strong>

 

<script src="https://open.mobile.qq.com/sdk/qqapi.js?_bid=152"></script>

<script type="text/javascript">

mqq.ui.setTitleButtons({

right : {

title : "投诉",

hidden: true

}

})

</script> <script>mqq.ui.setTitleButtons({right:{iconID:8,callback:function(){window.location.href='mqqapi://card/show_pslcard?&uin=28452918';

alert("运营一个网站都不容易,每个博主都不希望自己的博客在QQ报毒无法正常打开,如果本站有任何地方侵犯了您的隐私请点击下方按钮联系我!");

}

}

});

</script>

 

修改自己的QQ号和提示语就行

 

<strong>很久没用过了,可以拿去试试

0

评论 (0)

取消